Beeld: KNMI

Data Services

Het KNMI beschikt over vele stromen van actuele basisgegevens uit nationale en internationale bronnen. Het beschikbaar stellen van actuele meteorologische basisgegevens is een taak van het KNMI. Dit gebeurt onder het Open Data beleid waarbij geen services geleverd worden zoals technische ondersteuning of leveringszekerheid van data. Het KNMI heeft hiervoor een betaalde optie voor data downloads waarbij diverse services worden geleverd.

Data met een service

Bij het beschikbaar stellen van KNMI data kunnen afspraken worden gemaakt over extra diensten die het KNMI biedt. Het gaat dan om verhoogde beschikbaarheid en technische ondersteuning. Details en informatie over deze services zijn te vinden onder KNMI data producten. Een basisregeling is vastgelegd in de standaard KNMI Service Level Agreement (SLA).

Nationaal Meteorologische Diensten en Meteorologische Organisaties in Europa

Het KNMI kan ook advies geven en dienstverlening leveren bij het beschikbaar stellen van meteorologische gegevens van en namens Europese Meteorologische organisaties. Hierbij valt te denken aan nationale collega weerinstituten van Europese landen, het Europees Centrum voor Middellange Termijn Verwachtingen (ECMWF), de Europese Meteorologische Satelliet organisatie (EUMETSAT) en de World Meteorological Organisation (WMO). Het KNMI vertegenwoordigt Nederland bij de internationale organisaties en ook bij ECOMET, de ECOnomic interest grouping of the National METeorological Services of the European Economic Area. KNMI is lid van het samenwerkingsverband van Europese Nationale Weerdiensten, bekend als EUMETNET.

KNMI is voor de eigen data volledig compliant met het Open Data beleid zoals dat Europees en nationaal wordt gevoerd. Dat geldt niet (altijd) voor het beleid dat door andere (internationale) buitenlandse organisaties wordt gevoerd met als gevolg dat er in een aantal gevallen afwijkende licentiecondities gelden en licentiekosten. Raadpleeg voor meer details de KNMI dataservice of bekijk de websites van de betreffende organisaties.

Markt en overheid

De verhoudingen tussen markt en overheid worden onder andere gereguleerd door de Mededingingswet. Als het gaat om het beschikbaar stellen van operationele, weer gerelateerde producten en diensten buiten de Rijksoverheid geldt als beleidsuitgangspunt dat in beginsel niet wordt getreden in de bestaande marktverhoudingen. Met de zorgplichten van de Minister wordt restrictief omgegaan bij het leveren van bewerkte data aan partijen buiten de Rijksoverheid.

Welke producten en diensten worden geleverd op het gebied van weer wordt grotendeels bepaald door de vraag van opdrachtgevers of afnemers; uitgezonderd hiervan zijn zogenoemde basistaken. Onder de basistaken vallen onder andere wetenschappelijk onderzoek, de algemene weerberichten, weerwaarschuwingen, de nationale klimaatscenario’s en het onderhouden van het nationale meetnet.

Wet en regeling Meteorologie en Seismologie

Hieronder verwijzen we naar de Wet en Regeling van taken Meteorologie en Seismologie die per 1 januari 2016 van kracht is: