KNMI Service Level Agreement

Het KNMI hanteert een Service Level Agreement (SLA) dat tot stand is gekomen in consultatie met geregistreerde data gebruikers en geldt sinds 1 juli 2010. In 2011 is een addendum toegevoegd.

De teksten zijn hieronder beschikbaar voor downloaden.

Verstrekking en servicekosten van actuele gegevens

Aan alle gebruikers in de publieke en private sector wordt in beginsel een vergoeding in rekening gebracht van de kosten die het KNMI maakt voor de verstrekking van de gevraagde gegevens.

1. Data routeer kosten

Deze kosten hebben betrekking op het transport van de actuele gegevens vanuit de betreffende database of productiesysteem naar de volcontinu bewaakte service omgeving van het KNMI.

De routeer kosten zijn afhankelijk van het dagelijks aantal te leveren databestanden en de omvang van deze bestanden.

De primaire kostenfactor is als “routeer unit” gedefinieerd, die als volgt naar een tarief wordt omgezet:

  • Voor de eerste 1000 units/dag: per unit 2,03 EUR/jaar
  • Tussen 1001 en 5000 units/dag voor elke extra unit: 0,51 EUR/jaar
  • Boven 5000 units/dag voor elke extra unit 0,10 EUR/jaar

Voor één dataproduct geldt een minimum routeer tarief van 133,97 EUR/jaar en een maximum routeer tarief van 21720,00 EUR/jaar.

In de KNMI Catalogus is zijn de beschikbare meteorologische basisgegevens onderverdeeld en gedefinieerd in zogenoemde data producten. Onder basisgegevens worden de “grondstoffen” verstaan die nodig zijn voor het leveren van meteorologische eindproducten en informatiediensten en als invoer in bepaalde modellen.

2. Data extractie/transformatie kosten

Indien specifiek gevraagde gegevens voorafgaand aan de verstrekking uit databases of productie systemen moeten worden onttrokken worden de daaraan verbonden kosten en een bijdrage aan het beheer van het extractie programma in rekening gebracht.

Eventuele transformatie van model velden is in de extractiekosten begrepen.

De extractiekosten worden bepaald door het gevraagde data volume.

Extractie tarief voor model velden: 0,103 EUR/EPU waarin de EPU een maat is voor de gegevensomvang. Het aantal te extraheren roosterpunten per EPU is vastgelegd in de tabel hieronder.

Het aantal te extraheren roosterpunten per EPU

Resolutie (graden)

1,0 -1,5

0,5

0,25

0,2

0,125

0,1

Roosterpunten per EPU

5000

9430

18860

31250

78000

94300

Extractie tarief voor actuele waarnemingen: n.v.t.

Voor één data product geldt een minimum extractietarief van 133,97 EUR/jaar en een maximum extractie tarief van 21720,00 EUR/jaar.

3. Loonkosten

Voor bepaalde werkzaamheden kan het KNMI werktijd in rekening brengen. De loonkosten zijn gekoppeld met het KNMI tarievenboek (integrale loonkosten).

4. Kostenloze verstrekkingen

In de onderstaande gevallen worden geen verstrekkingkosten in rekening gebracht:

  • Gegevens worden beschikbaar gesteld c.q. uitgewisseld in het kader van onderzoeksactiviteiten waarin deelname van het KNMI officieel is vastgelegd
  • Gegevens worden beschikbaar gesteld c.q. uitgewisseld voor onderzoek waarvan is vastgesteld dat de resultaten bijdragen in de bedrijfsvoering en kennisinfrastructuur van het KNMI

5. Volume kortingen

Kortingen worden vastgesteld op basis van het jaarlijks gebruik van gegevens.

Volume korting voor actuele waarnemingen

Korting geldt voor belastbare KNMI waarnemingen al dan niet in combinatie met waarnemingen van ECOMET leden

Gevraagd aantal waarnemingen per jaar (N)

Belastbaar aantal per jaar

t/m 10000

N

10001 t/m 100000

10000+0,75*(N-10000)

100001 t/m 1000000

77500+0,50*(N-100000)

1000001 en meer

527500+0,35*(N-1000000)

Volume korting voor radar beelden

Korting geldt voor Nederlandse radar composiet beeldgegevens al dan niet in combinatie met radar gegevens van ECOMET leden. Een ERU is één bestand beeldgegevens van één opnametijdstip  

Gevraagd aantal ERUs per jaar (N)

Belastbaar aantal per jaar

t/m 2000

N

2001 t/m 20000

2000+0,6*(N-2000)

20001 t/m 200000

12800+0,4*(N-20000)

200001 en meer

84800+0,2*(N-200000)

Volume korting voor model data (één EPU is een veld van minstens 5000 roosterpunten)

Korting geldt afzonderlijk voor model data van het KNMI, ECOMET leden en het ECMWF

Gevraagd aantal EPUs per jaar (N)

Belastbaar aantal per jaar

t/m 2000

N

2001 t/m 20000

2000+0,6*(N-2000)

20001 t/m 200000

12800+0,4*(N-20000)

200001 en meer

84800+0,2*(N-200000)