Open Data

Data van het KNMI is te downloaden via het KNMI Dataplatform. De meeste data die u hier vindt is vrij beschikbaar. Naast KNMI datasets kan het KNMI ook advies geven en dienstverlening leveren bij het beschikbaar stellen van meteorologische gegevens van en namens Europese Meteorologische organisaties.

Via het KNMI Dataplatform kunt u zoeken in de catalogus naar een specifieke dataset. Hier vindt u de metadata van een dataset en meer informatie over de toegang tot deze dataset via de API (Application Programming Interface). Het Developer Portaal geeft verdere toelichting over het downloaden via onze API's en hoe u hiermee aan de slag kunt.

Open Data

Onder het beschikbaar stellen van open data voor hergebruik wordt verstaan het actief beschikbaar stellen van data als gratis downloadbare bestanden. De dienstverlening rond gratis downloadbare datasets wordt vanuit kostenoogpunt beperkt gehouden. De downloadfaciliteit en –capaciteit voor het beschikbaar stellen van open data beperkt zich tot een inspanningsverplichting met betrekking tot beschikbaarheid en tijdigheid. Bij open data worden geen services geleverd zoals technische ondersteuning of leveringszekerheid van data. De verstrekking van deze open data vindt plaats conform de CC BY 4.0 licentie van Creative Commons, wat onder meer inhoudt dat de gebruiker van de data dient te vermelden dat deze afkomstig zijn van het KNMI.

Hergebruik van overheidsinformatie

Het gaat hierbij om hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor zover intellectuele eigendomsrechten van anderen dat niet beperken, waarbij er op basis van een overeenkomst aanvullende dienstverlening kan worden verleend.

Markt en overheid

De verhoudingen tussen markt en overheid worden onder andere gereguleerd door de Mededingingswet. Als het gaat om het beschikbaar stellen van operationele, weer gerelateerde producten en diensten buiten de Rijksoverheid geldt als beleidsuitgangspunt dat in beginsel niet wordt getreden in de bestaande marktverhoudingen. 

Welke producten en diensten worden geleverd op het gebied van weer wordt grotendeels bepaald door de vraag van opdrachtgevers of afnemers. Uiteraard binnen het wettelijk kader. Wettelijke taken van het KNMI zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek (naar geofysische verschijnselen zoals weer, klimaat, seismologie en space weather en de impact daarvan op de samenleving), de algemene weerberichten, weerwaarschuwingen, informatie over aardbevingen, de nationale klimaatscenario’s en het onderhouden van het nationale meetnet.

Wet en regeling Meteorologie en Seismologie

Hieronder verwijzen we naar de Wet en Regeling van taken Meteorologie en Seismologie die per 1 januari 2016 van kracht is: